I Projekt Sustainable Food 2.0  bedöms det finnas goda möjligheter att söka omfattande finansiellt stöd, bland annat genom Jordbruksverket. Projektet har även möjlighet att fp stöd av Central Sweden i arbetet med att finna lämpliga utlysningar inom EU:s sektorsprogram.

Central Sweden

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Målet med Centraeuropean-union-155207_960_720l Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier.

Till grund för Central Swedens verksamhet ligger det prioriterade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställningarna från medlemmarna. För att få ut den största möjliga nyttan av kontoret fokuseras verksamheten till två områden:

 • politisk påverkan för regioner viktiga frågor
 • projektstöd för att tillföra regionen resurser i form av finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet.

Central Sweden ska också medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå rörande EU-perspektivet på prioriterade frågor bland medlemsregionerna.

Central Sweden arbetar således på uppdrag av medlemsregionerna. Detta innebär att kontorets huvudsakliga arbete riktas mot regionerna och deras tjänstemän. Dock har Central Sweden i uppdrag att bidra till den regionala utvecklingen i hela länen, vilket innebär att kontoret ibland arbetar med andra regionala och lokala aktörer som bidrar till detta. Central Sweden stämmer dock av med respektive region gällande allt arbete som sker på förfrågan från icke-medlemmar.

Inom verksamhetsområdet projektstöd arbetar Central Sweden endast med finansieringsmöjligheter inom de så kallade sektorsprogrammen, det vill säga, de fonder och program som fokuserar på utvecklingsprojekt, där projektpartnerskapet ska bestå av partners från flera olika EU-länder och där man söker i konkurrens med hela EU. Exempel på sektorsprogram är Horisont 2020; EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt COSME; EU:s konkurrenskraftprogram för små och medelstora företag.

Viktigt att ha i åtanke är att EU:s sektorsprogram aldrig, eller ytterst sällan, ger bidrag till verksamhetsdrift eller projekt som endast har regional eller lokal bäring. Alla resultat från projekt som medfinansieras via sektorsprogrammen måste vara användbara för hela EU, ett så kallat europeiskt mervärde, eftersom att det yttersta målet är att höja hela den europeiska sektorn.

För andra EU-fonder som inte utgörs av sektorsprogrammen, så som Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), rekommenderar Central Sweden att projektägare tar kontakt med ansvarig tjänsteman i kommunen eller regionen alternativt de svenska handläggande myndigheterna ESF-rådet, respektive Tillväxtverket.

Central Sweden skriver inte heller projektansökningar. Kontoret hjälper däremot till att analysera aktuella utlysningar inom de olika sektorsprogrammen och kan föreslå vilka program och utlysningar som skulle kunna vara aktuella för projektidén.

Det Central Sweden konkret kan bistå med inom projektstöd är följande:

 • Analys och matchning av projektidé mot program/utlysning
 • Rekommendationer om nästa steg
 • Partnersök
 • Kontakter med nätverk såsom ERRIN – European Regions Research and Innovation Network
 • Korrekturläsning av ansökan med fokus på hur väl projektet motsvarar utlysningen
Jordbruksverket

Jordbruksverket_RGB

Jordbruksverket har det samlade ansvaret för all livsmedelsproduktion och är även den samlande myndigheten för alla offentliga stöd som ges inom denna sektor. Det finns en rad olika stöd som kan erhållas för den typ av investeringar som planeras för i Ljusdal. De aktuella stöden är samordnade med stöd från olika EU-program för att kunna ge största möjliga nytta för olika investeringar och åtgärder. Stöden finns huvudsakligen samordnade inom ramen för deras huvudprogram dvs landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet. Det finns inget samlat stöd som täcker in alla områden utan är inriktade mot olika delprogram som har fokus på intressantana delområden som t ex:

 • Produktiva investeringar
 • Innovationsprojekt
 • Miljöinvesteringar
 • Samarbeten
 • Utbildning och kompetensutveckling