Etablering av Projekt Sustainable Food 2.0 bygger på analyser och jämförelser rörande förutsättningarna för en etablering av cirkulär livsmedelsproduktion. Viktiga grundförutsättningar: Mitt i Sverige, rikligt med rent vatten, kunnig arbetskraft, god energitillgång, väl utbyggd samhällsinfrastruktur, rikt utbud med fritids- och kulturaktiviteter samt en lång tradition av etablerad samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Vad kan Ljusdals kommun erbjuda

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun vill vara en partner som bidrar till och skapar förutsättningar för att återuppbygga svensk livsmedelsproduktion genom initiativet Sustainable Food 2.0.

För Ljusdals kommun är det viktigt att få vara med och skapa förutsättningar för att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige. Detta på ett hållbart sätt för framtiden, vilket är något som Ljusdals kommun tillsammans med Ramböll ser som mycket intressant. Genom att etablera ett cirkulärt odlingssystem och samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer, kan många konkurrensfördelar uppnås.

Det handlar om att ta till vara på den kunskap och kompetens som historiskt finns i bygden rörande jordbruk och genom bland annat de nyinflyttade i kommunen och tillsammans tillhandahålla de förutsättningar som krävs för att verksamheterna ska vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. Det handlar även om att inom olika branscher och näringar tillsammans hitta synergieffekter och samverkan som skapar bättre ekonomiska kalkyler och lägre påverkansgrad på naturen. Åtgärderna leder även till att dagens miljöpåverkan från jordbruket kan reduceras.

Vår bedömning är att Ljusdals kommun kan skapa mycket goda förutsättningar genom en sedan många år etablerad samverkan mellan det offentliga etablissemanget och näringsliv.

Infrastruktur

• Riksväg 84 passerar genom det planerade området
• Vattenrening samt en samordnad hantering av restprodukter genom kommunens energibolag Ljusdal Energi
• Området har tillgång till elektricitet, vägar, vatten och avlopp
• Tåglinjen, Norra stambanan går genom Ljusdals tåg station

Tillgång till mark

• Ljusdals kommun är ägare av marken i fråga
– Borr 02:14 ca 120 ha
– Ljusdals -Vik 03:13 ca 104 hektar, varav 18,5 ha är planlagd för denna typ av verksamhet
• Området i fråga har inga privata grannar eller fast boende, som skulle kunna påverkas av belysta växthus, eller annan störande verksamhet.

Kostnadsfördelar
 • Marken på det planerade området är platt och består av lätt bearbetaad jord, mo. (Ett ämne som har en partikelstorlek av 0,02 till 0,2 mm och är i storlek mellan sand och silt)
 • Ljusdal kommuns geografiska läge möjliggör ekonomiskt stöd
 • Ljusdal energi kan bidra med energi, vattenhantering samt restprodukt hanteringen vilket skapar unika konkurrensfördelar av kostnadsreducerande karaktär för samtliga aktörer i systemet
 • Företaget Branta AB (Wallbergs), har verksamhet i det planerade området, och kan leverera bioenergi för värmesystemet men skulle även kunna driva och förvalta en värmeanläggning.
 • Snatens Lantbruk AB, som har en mycket stor mjölkproduktion i området, har genom sin åkermark möjlighet att ta hand om restprodukter som skapar synergier för alla parter
 • Tillgången på konkurranskraftig arbetskraft är god, med närheten till Hudiksvall, Bollnäs samt Sveg.
Lokal samverkan

I Ljusdals kommun finns det en lång erfarenhet och tradition av samverkan, som har resulterat i en bred kunskapsbas och ett stort kontaktnät som skapar unika konkurransfördelar. Några exempel på offentliga aktörer i den etablerade samverkan är Almi, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt det lokala näringslivet för att nämna några. Att agera genom samverkan är något helt naturligt för alla aktörer i Ljusdals kommun.

Lokala samarbetspartners och organiserad samverkan utgör en viktig del av de unika förutsättningarna inom projekt Sustainable Food 2.0 i Ljusdals kommun. Samarbetspartners i systemet är följande aktörer:

Branta AB

En lokal entreprenör med omfattande verksamhet inom områdena gruskrossning, grusförsäljning samt bioenergi på granntomten som kan bidra med:

 • Värmeleveranser från egen pannanläggning som kan räcka till bedömt värmebehov sommartid
 • Plats för en ny pannanläggning direkt i anslutning till industriområdet
 • Drift och underhåll av pannanläggning mm om så önskas
 • Leverans av stora mängder returträ och flis
 • Tillgång till mobila reservkraftsaggretat som finns placerade på granntomten
 • En redan fungerande produktion av kompost och jordförbättringsmedel som kan utnyttjas tillsammans med ny produktion av kompost och foder inom det nya industriområdet

Snatens Lantbruk AB

En av Sveriges största mjölkproducerande gårdar som kan erbjuda:

 • Stora åkermarker som har möjlighet när rätt förutsättningar råder utnyttja slam och näringsrikt vatten för att öka sin egen produktionsförmåga
 • Stora mängder kospillning som kan utgöra en intressant och viktig komponent för produktion av foder och jordförbättringsmedel.

Ljusdal Energi

Ansvarar för energi och VA samt avfallshanteringen inom Ljusdals kommun och kan erbjuda tjänster inom områdena:

 • Samordning av restprodukthanteringen inom industriområdet
 • Upprättande av nödvändig infrastruktur till och från området avseende VA, energi mm
 • Insamling av organsikt avfall som kan användas och uppgranderas inom industriområdet
 • Samordning med omkringliggande kommuner om behov finns för kompletterande avfallsmängder för att få lämplig produktionsvolym  för foderproduktionen

Med ovan beskrivna samordningsmjöligheter kommer de planerade produktionsanläggningarna kunna stärka sin konkurrenskraft ytterligare vilket även kommer att kunna visa vägen för andra om hur man kan bygga upp en lokal, cirkulär och hållbar ny livsmedelsproduktion under mycket goda ekonomiska förutsättningar.

Hur kan Ramböll bidra

Ramböll

Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

Ramböll Sverige arbetar med att införa och utveckla hållbara lösningar inom en rad olika områden har arbetat med cirkulära odlingskonceptet en längre tid och även byggt ett flertal stora fiskodlingsanläggningar i Norge. Ramböll arbetar även med att få växthus mer resurseffektiva för att skapa en mycket konkurrenskraftig växthusproduktion, en erfarenhet och kunskap som är mycket viktig för att bygga upp en hållbar konkurrenskraftig ny svensk livsmedelsproduktion. Ramböll har även spjutspetskompetens inom en rad områden som direkt har koppling till etablering av en cirkulär livsmedelsproduktion som t ex:

 • Metod för landskapsplanering som är specialanpassad för nya livsmedelsproduktionsanläggningar
 • Processystem för rening och omhändertagande av näringsrika vatten och avloppströmmar
 • Insamlingssystem för organiskt avfall
 • Produktion och uppgradering av biogas
 • Hållbara energisystem inklusive energilagring
 • Hållbara lösningar för omhändertagande av dagvatten
 • Miljöfrågor
 • Projekt- och affärsutveckling mm
Geografisk beskrivning
Cirka tre timmars bilresa från Stockholm och Arlanda flygplats finns Ljusdals kommun lokaliserad mitt i Sverige. Genom kommunen går tre riksvägar och norra stambanan med tåg. Det planerade området för projekt Sustainable Food 2.0 ligger längs med riksväg 84 och kallas för Índustriområdet Bränta.

Marken på det planerade området är platt och består av lätt bearbetad jord, mo. Området är icke störkänsligt för privat boende av eventuella ljus- eller ljudstörningar från växthus eller dylikt.

Mark Bränta