Projekt Sustainable Food 2.0 ger möjligheten för flera aktörer att delta. Vi vill bilda ett samlat team som tillsammans skapar unika konkurrensfördelar genom samverkansformen cirkulära odlingssystem. Se nedan rörande en beskrivning om vilka aktörer vi söker samt de unika fördelarna för respektive aktör som finns med detta investeringsprojekt. Vi kan redan idag notera ett stort intresse från marknadens aktörer och hoppas med Din hjälp kunna bygga ett ännu starkare team som förverkligar vår ambition.

Fastighetsägare

Vi söker Dig som vill vara med att utveckla samt investera i morgondagens cirkulära och hållbara livsmedelsproduktion som ägare av produktionslokaler.

Det finns möjlighet att investera i fastigheter och bygga upp anläggningar som hyrs ut till de odlare som etablerar sig på orten. Totalt finns 220 hektar kommunal mark att tillgå varav 18,5 hektar redan nu är detaljplanerat för denna livsmedelsproduktion.
Ljusdals kommun bistår med bygglov och är behjälplig rörande andra tillstånd som behövs. Genom kommunens näringslivskontor är samverkan med kommunal förvaltning och företag på orten redan organiserad sedan många år tillbaka vilket kommer att ge en kort och enkel startsträcka. 

Fiskodlare

Vi söker Dig som vill vara med att utveckla morgondagens cirkulära och hållbara livsmedelsproduktion som producent av fisk.

Vi tror att det genom att utnyttja den senaste tekniken avseende energieffektivitet och samordnade systemlösningar går att uppnå en hållbar och miljövänlig livsmedelsproduktion som även har en mycket god ekonomisk bärkraft. Vi söker därför dig som vill vara med för att arbeta med den senaste tekniken och även själv bidra till att utveckla den vidare.lax

Fiskkonsumtionen ökar idag markant såväl i Sverige som internationellt. Utfiskning i kombination med miljöföroreningar skapar begränsningar för möjligheten att tillgodose behovet enbart med vildfångad fisk. En stor ökning sker därför idag av olika fiskodlingar i såväl sjöar och hav som nu även i landbaserade fiskodlingar.  Miljöbelastningen på recipienten vid odling i öppna kassar, gör att vi nu ser ett mycket starkt intresse för helt cirkulära odlingar där man kan ta hand om och återvinna såväl näringsämnen som organiska restprodukter. Senare års snabba teknikutveckling innebär nu även att storskaliga cirkulära landbaserade fiskodlingar (RAS anläggningar) är väl beprövade och kostnadseffektiva vid en storskalig produktion.

För en helt hållbar och cirkulär odling kan stora kostnads- och miljövinster uppnås om en fiskodling dessutom kombineras med odlingar i växthus. Ambitionen är därför att etablera en fullstor akvaponikanläggning i Ljusdal som fullt ut tar tillvara de samordningsvinster som kan uppnås genom denna kombinerade odling. Denna samordning ger stora miljö och kostnadsbesparingar genom dels förenklade reningsåtgärder inom själva fiskodlingen, men även genom att:

 • Vattnet blir en resurs för växthusodlingen
 • Det varma fiskvattnet minskar värmebehovet i växthusen
 • Slam blir en nyttighet för omkringliggande åkermark
 • Eventuellt överskottsvatten blir även det en nyttighet för omkringliggande åkermark.
 • Ett samlat omhändertagande av det organiska avfallet i området (fiskrens, organiska växtdelar, kospillning och organiskt matavfall) möjliggör en storskalig uppgradering i första hand med hjälp av fluglarver för produktion av kompost samt fiskfoderråvara, som kan förse hela anläggningen med billigt foder.

För att nå en akvaponis alla fördelar är det viktigt att en integrerad samverkan sker mellan alla verksamheter inom området. Vi söker därför dig som vill vara med att ta tillvara och utveckla möjliga samverkansmöjligheter.

Som stöd och för att säkerställa att denna samverkan fungerar kommer ett ”restprodukts bolag” bildas under ledning av Ljusdal Energi. Detta bolag kommer att ges det övergripande ansvaret för att rening och återbruk fungerar både miljömässigit och kostnadseffektivt och därmed utgör en servicefunktion för alla verksamheter inom området.

Sammanfattningsvis innebär det att vi i Ljusdal kan erbjuda dig följande för att stödja en utveckling mot en kostnadseffektiv och hållbar fiskodling:

 • 18,5 ha planlagd mark som är platt och lättarbetad
 • Låg markkostnad i kombination med låga kostnader för markbearbetning
 • Vid behov finns stora expansionsområden i direkt anslutning till det redan planlagda området på ca 220 ha.
 • En fiskodling behöver förhållandevis liten etableringsyta men den stora tillgången på mark gör att det även är enkelt att etablera verksamheter för vidareförädling av producerad fisk och för vidareförädling av restprodukter
 • En samordnad hantering av restprodukter som ger stora besparingsmöjligheter för själva fiskodlingen.
 • Samordning och vald systemutformning gör att det finns en stor flexibilitet inom återvinnings och återbrukssystemen som fullt ut kan säkerställa att en kostnadseffektiv och cirkulär produktion kan uppnås, även vid variationer i produktionsvolym och vid produktionsstörningar.
 • Ett samlat omhändertagande av organiskt avfall kommer dessutom användas för att producera en mycket konkurrenskraftig foderråvara
 • Låga elkostnader
 • Låga värmekostnader vid utnyttjande av lågtemperaturteknik i kombination med samverkande energilösningar i området och god tillgång på flis och returbränslen.
 • Låga kostnader för arbetskraft
 • God tillgång på duktig personal
 • Tillgången på bostäder är god
 • Förstärkta möjligheter för investerings- och utvecklingsstöd genom Ljusdals placering i det inre stödområdet
 • Goda transportmöjligheter genom områdets placering. Direkt anslutning till riksväg 84 samt för järnvägstransporter genom att Norra stambanan passerar genom Ljusdal
Investerare

Vi söker Dig som vill vara med att utveckla och investera i morgondagens cirkulära och hållbara livsmedelsproduktion med en mycket god lönsamhetspotential.

Det finns möjligheter att investera i både fastigheter, anläggningar och i företagen som etablerar sig på orten med odling/livsmedelsproduktion.

De preliminära kalkyler som vi har upprättat i vårt analysarbete påvisar att det cirkulära arbetssättet med återanvändning av restprodukter ger avsevärda kostnadssänkningar för odlarna av livsmedel.

 • Markkostnader i Ljusdal är måttliga jämfört med andra orter för livsmedelsproduktion i Sverige.
 • Etablering av företag i denna region ger även möjligheter till investeringsbidrag och stöd som sänker arbetskraftskostnader.
 • Energikostnaden för uppvärmning blir låg tack vare en samverkande energiåtervinning mellan anläggningarna och god tillgång på skogs- samt träavfall.
 • Elkostnader till belysta växthus kan hållas låga tack vare LED-belysning och förmånliga elpriser i denna del av Sverige.
Köpare av produkter

Vi söker dig som är intresserad av att köpa hållbart odlade produkter producerat från en cirkulär livsmedelsproduktion.

Du har nu möjligheten att utveckla sortimentet av hållbart producerad mat till din verksamhet. I Ljusdal kommer det att produceras många olika slags fisk och grönsaker. Du har nu möjligheten att i dialog med odlarna komma fram till vilka sorter och volymer som just du behöver.

Produktionsanläggningarna, förädling, förpackning och distribution kommer utvecklas i nära samverkan med vad du behöver.

Med produktion i Ljusdal blir påverkan på miljön mindre, transporterna kortare och svenska arbetstillfällen fler. Självklart till en marknadsmässigt intressant prisnivå.

Växthusodlare

Vi söker Dig som vill vara med att utveckla morgondagens cirkulära och hållbara livsmedelsproduktion som producent av grönsaker och/eller kryddor.

Genom att utnyttja den senaste tekniken avseende energieffektivitet och samordnade systemlösningar, tror vi att det går att uppnå en hållbar och miljövänlig livsmedelproduktion som även har en mycket god ekonomisk bärkraft. Vi söker därför dig som vill vara med att arbeta med den nyaste tekniken och även själv bidra till att utveckla den vidare.

Förutom att verka för att uppnå en effektiv växthusodling ser vi gärna att du även vill medverka i utvecklingen av en samverkande akvaponik-anläggning där växthusen har en intressant roll för rening av näringsrikt vatten samt för att ge underlag för uppgradering av restprodukter inom området.

För att nå en kostnadseffektiv hållbar produktion ser vi gärna att denna huvudsakligen bedrivs året runt vilket i så fall även kan utnyttja önskade samordningsfördelar fullt ut med övriga verksamheter inom det planerade området. Gott om utrymme finns på lämplig mark varför vi gärna ser en etablering av en eller flera odlare för odling av t ex tomater, gurka, kryddor, sallat, blommor etc. efter eget önskemål

Det vi i Ljusdal kan erbjuda dig för att stödja en utveckling mot en kostnadseffektiv och hållbar växthusodling är följande:

 • 18,5 ha planlagd mark som är platt och lättarbetad
 • Låg markkostnad i kombination med låga kostnader för markbearbetning på grund av marken är platt och består av sandmorän
 • Vid behov finns stora expansionsområden i direkt anslutning till det redan planlagda området på ca 220 ha.
 • Området är placerat i anslutning till ett skogsområde varför skogen kan erbjuda ett vindskyddat läge.
 • Långt avstånd till grannar vilket minimerar problem med buller och ljusföroreningar från verksamheten
 • Låga elkostnader
 • Låga värmekostnader vid utnyttjande av lågtemperaturteknik i kombination med samverkande energilösningar i området och god tillgång på flis och returbränslen.
 • Låga kostnader för arbetskraft
 • God tillgång på duktig personal
 • Tillgången på bostäder är god
 • Förstärkta möjligheter för investerings- och utvecklingsstöd genom Ljusdals placering i det inre stödområdet
 • Goda transportmöjligheter genom områdets placering, Direkt anslutning till riksväg 84 samt för järnvägstransporter genom att Norra stambanan passerar genom Ljusdal
 • En lång tradition av etablerad samverkan mellan privata och offentliga aktörer